„Smartfon - nieodłączny element stylizacji" - REGULAMIN KONKURSU

                      Definicje  

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 

 1. „Organizator” spółka pod firmą Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000282571, wysokość kapitału zakładowego:  1.271.002,70 PLN, NIP: 8971729452, REGON: 020512760, organizująca Konkurs na zlecenie Zlecającego.
 2. Zlecający” - x-kom sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Al. Wolności 31, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000429838, NIP 9492107026, kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN.
 3. Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Zlecającego, Komisji Konkursowej oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.
 4. Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą "Smartfon - nieodłączny element stylizacji" organizowany przez Organizatora na zlecenie Zlecającego, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
 5. "Instagram"fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć pod domeną https://instagram.com/, połączony z aplikacją o tej samej nazwie.
 6. "Profil osobisty" – profil Uczestnika w serwisie Instagram.com, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem
 7. Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w § 4 Regulaminu.
 8. Praca Konkursowa” – fotografia Uczestnika spełniająca kryteria wskazane w 5 Regulaminu, której ocena przez Komisję Konkursową prowadzi do wyłonienia Laureatów Nagród.
 9. „Nagrody– przewidziane w Konkursie Nagrody, opisane w § 7 Regulaminu (Nagroda Główna oraz Nagrody Wyróżnienia).
 10. „Laureaci ” – zwycięzcy Konkursu.
 11. „Komisja Konkursowa" - powołana przez Organizatora komisja konkursowa, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu i wyłaniająca Laureatów.
 12. Gospodarstwo domowe” – zespół osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zamieszkujących, choćby czasowo, pod tym samym adresem.
 • 1.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie opublikowanym w Internecie w serwisie własności Organizatora styl.fm pod linkiem https://styl.fm/newsy/smartfon-nieodlaczny-element-stylizacji-regulamin-konkursu. Treść Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego. Ponadto, Regulamin może zostać przesłany przez Organizatora zainteresowanemu pocztą, na pisemną prośbę wnioskodawcy skierowaną do Organizatora wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości umożliwiającej przesłanie Regulaminu.
 2. Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu, Instagramu.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez Instagram.
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 5. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika oraz Organizatora określa Regulamin.
 6. Celem Konkursu jest promocja oraz reklama Zlecającego.
 7. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 6 Regulaminu.
 8. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 • 2.

Zasady ogólne, obszar

 1. Konkurs jest kierowany do użytkowników Internetu, serwisu Instagram, posiadających Profil osobisty.
 2. Konkurs jest ogłaszany w serwisie Instagram na profilu serwisu styl.fm własności Organizatora https://www.instagram.com/styl.fm_magazyn/?hl=pl oraz na fanpage  https://www.facebook.com/styl.fm.magazyn/.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej. 
 • 3.

Termin

 1. Konkurs odbywa się w okresie od 22 grudnia 2017 roku i trwa do dnia 07 stycznia 2018 roku. Okres opisany zdaniem poprzedzającym nie uwzględnia okresu wyłaniania Laureatów, wydawania Nagrody  i okresu reklamacji.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (Prace Konkursowe) przyjmowane będą w okresie trwania Konkursu, opisanym w ust. 1 zdanie pierwsze powyżej, tj. w okresie od 22.12.2017 r. do 07.01.2018r.
 3. Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów nastąpi w terminie do 20 stycznia 2018 r.
 4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w terminie opisanym w ust. 3 powyżej, w postaci posta na profilu https://www.instagram.com/styl.fm_magazyn/?hl=pl z oznaczeniem osób uprawnionych do Nagrody i wnioskiem o skontaktowanie się z Organizatorem za pośrednictwem InstaDirect.
 • 4.

Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią postanowień ust. 4 poniżej.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna - będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

 

 1. posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ukończyła 16 rok życia przy czym w związku z obowiązującą regulacją prawną w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej Organizator wymaga, by każda czynność osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej konieczna do udziału w konkursie (w tym zgłoszenie) była dokonana za wiedzą i zgodą opiekuna prawnego; spełnienie wymogu opisanego w zdaniu poprzedzającym będzie weryfikowane na etapie wydawania Nagrody;
 3. posiada dostęp do Internetu, Instagramu i Profil osobisty; w okresie trwania Konkursu i ogłoszenia wyników Profil osobisty Uczestnika musi mieć status profilu publicznego ( nie może być profilem prywatnym);
 4. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała postanowienia Regulaminu.

4.      W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zlecającego jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 • 5.

Zgłoszenie udziału w Konkursie/ Praca Konkursowa

 1. Celem zgłoszenia udziału w Konkursie należy:
 2. wykonać Pracę Konkursową opisaną w ust. 2 poniżej; oraz:
 3. dokonać zgłoszenia Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie przez jej opublikowanie - w terminie opisanym w § 3 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu - przez Uczestnika na Profilu osobistym Uczestnika z oznaczeniem fotografii (Pracy Konkursowej) hashtagiem  #stylfm oraz hashtagiem #X-kom.
 4. Praca Konkursowa zgodnie z założeniami Konkursu stanowić powinna autorską (Uczestnika) fotografię na której Uczestnik pokazuje - w kreatywny sposób, w dowolnej technice -   zdjęcie konkursowe stylizacji, która pasowałaby do smartfona Motorola Moto G5S.
 5. Zgłoszona do udziału w Konkursie Praca Konkursowa zgodnie z ust. 1 - ust. 2 powyżej uczestniczy w Konkursie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
 6. Zadanie konkursowe zawiera prośbę o dołączenie do grona obserwatorów profilu Instagram Styl.fm i X-kom, jednak nie jest to warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
 7. Uczestnik może dokonać zgłoszenia kilku Prac Konkursowych do udziału w Konkursie, z uwzględnieniem postanowień zdań kolejnych. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji w ramach danego Gospodarstwa domowego; na dane Gospodarstwo domowe może przypaść jedna Nagroda. W przypadku, gdy podanie danych adresowych ujawni przypadki kumulacji Nagród w ramach danego Gospodarstwa domowego, Nagrody wykraczające poza limit wskazany w zdaniu drugim niniejszego ust. 4, nie zostaną przyznane Uczestnikom pochodzącym z tego samego Gospodarstwa domowego, lecz przechodzą do dyspozycji Organizatora. W przypadku opisanym zdaniem poprzedzającym, Organizator w uzgodnieniu z Komisją Konkursową może przyznać Nagrodę kumulowaną w ramach danego Gospodarstwa domowego, innemu Uczestnikowi, względnie postanowić o przepadku Nagrody na rzecz Organizatora. W przypadku opisanym w niniejszym ust. 4 (zbiegu Nagród w ramach Gospodarstwa domowego) Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi z danego Gospodarstwa domowego, którego zwycięska Praca Konkursowa została wyżej oceniona przez Komisję Konkursową.
 8. Kategorycznie zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie Prac Konkursowych zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe. Naruszenie postanowień ustępu poprzedzającego skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
 9. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody - praw autorskich do zgłoszonej w Konkursie i  nagrodzonej Pracy Konkursowej bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Laureat) przenosi na Organizatora wszelkie prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.
 10. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia danej Pracy Konkursowej do Konkursu.
 • 6.                                                                

Tryb wyłonienia Laureatów Nagrody                                                  

 1. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru łącznie 3 (trzech) Laureatów Konkursu spośród Prac Konkursowych zgłaszanych do uczestnictwa w Konkursie w okresie jego trwania w sposób wskazany w § 5 ust. 1 - 2 Regulaminu, w tym jednego Laureata Nagrody Głównej oraz dwóch Laureatów Nagrody Wyróżnienia.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów dokonując ocen Prac Konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Prac Konkursowych z tematyką, oryginalność i pomysłowość Prac Konkursowych, walory artystyczne Prac Konkursowych.
 3. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zgłoszono mniejszą ilość Prac Konkursowych pochodzących z różnych Gospodarstw domowych niż ilość oferowanych Nagród - Komisja Konkursowa przyzna odpowiednio mniejszą ilość Nagród.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
 • 7.

Nagrody/Wydanie Nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziano łącznie 3 (trzy) Nagrody, w tym jedną Nagrodę Główną oraz dwie Nagrody Wyróżnienia, odpowiednio:
 2. Nagroda Główna - dla Laureata I-go miejsca w Konkursie, wyłonionego przez Komisję Konkursową na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu, w postaci: nagroda rzeczowa: telefon MotoG5S o wartości 989 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) brutto oraz dodatkowa Nagroda pieniężna w kwocie 111,00 zł (sto jedenaście złotych 00/100) - łączna wartość Nagrody Głównej dla Laureata I-go miejsca w Konkursie stanowi kwotę 1111,00 zł (jeden tysiąc sto jedenaście złotych 00/100) brutto;
 3. Nagroda Wyróżnienia I stopnia - dla Laureata II-go miejsca w Konkursie, wyłonionego przez Komisję Konkursową na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu, w postaci: Nagroda rzeczowa: voucher na zakupy w sklepie komputerowym x-kom https://www.x-kom.pl/ (z terminem ważności do dnia VI 2018) o wartości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa Nagroda pieniężna w kwocie 33,00 zł (trzydzieści trzy złote 00/100) - łączna wartość Nagrody dla Laureata II-go miejsca w Konkursie stanowi kwotę 333,00 zł (trzysta trzydzieści trzy złote 00/100) brutto;
 4. Nagroda Wyróżnienia II stopnia - dla Laureata III-go miejsca w Konkursie, wyłonionego przez Komisję Konkursową na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu, w postaci: nagroda rzeczowa: voucher na zakupy w sklepie komputerowym x-kom https://www.x-kom.pl/ (z terminem ważności do dnia 30.VI 2018) o wartości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa Nagroda pieniężna w kwocie 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) - łączna wartość Nagrody dla Laureata III-go miejsca w Konkursie stanowi kwotę 222,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100) brutto.
 5. Dodatkowe Nagrody pieniężne, o której mowa powyżej, nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej) wygranej w Konkursie przez Laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody ( rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.
 6. Fundatorem Nagród Głównych w Konkursie jest Zlecający a fundatorem Nagród pieniężnych - Organizator.
 7. Laureat otrzyma powiadomienie o wygranej za pośrednictwem InstaDirect wraz z wnioskiem o przesłanie przez Laureata - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powiadomienia - imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz adresu dostarczenia Nagrody (zamieszkania Laureata). Podanie danych, zgodnie z treścią postanowień zdania poprzedzającego, jest dobrowolne ale niezbędne dla wydania Nagrody.
 8. Bezskuteczny upływ terminu opisanego w ust. 4 powyżej skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody przez Laureata, który nie wypełnił warunków wydania Nagrody, opisanych w ust. 4 powyżej - w takim przypadku Nagroda niewydana ulega przepadkowi na rzecz Organizatora przy czym Organizator może postanowić o wyłonieniu kolejnego Laureata.
 9. Nagrody wydaje Organizator. Organizator wydając Nagrody może działać za pośrednictwem podwykonawców.
 10. Nagrody rzeczowe w Konkursie zostaną wydane przesyłką pocztową lub kurierską na adres Laureata wskazany przez Laureata, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej, w terminie do 14 dni od dnia udzielenia przez Laureata informacji w myśl postanowień ust. 4 poniżej. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata błędnych danych adresowych oraz za nieodebranie przesyłki właściwie zaadresowanej (tzn. wedle podanych przez Laureata danych). Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 13. Nagrody rzeczowe wydawane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród rzeczowych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 8.

        Dane osobowe

 

 1. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, Laureat Konkursu uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie - zgodnie z postanowieniami 7 ust. 4 Regulaminu - podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres dostarczenia Nagrody, adres e-mail i numer telefonu) wymagane celem wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do wydania Nagrody.
 2. Dane osobowe Laureata będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: U. 2016 r. poz. 922, z późn. zmianami) dla potrzeb związanych z wydaniem Nagrody .
 3. Administratorem danych jest Organizator.
 4. Laureat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • 9.

         Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora ( Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa) przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, z dopiskiem: Konkurs. Smartfon - nieodłączny element stylizacji.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego bądź listem poleconym.
 6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
 •              10.

       Postanowienia końcowe

 

 1. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna pod linkiem https://styl.fm/newsy/smartfon-nieodlaczny-element-stylizacji-regulamin-konkursu  a także w siedzibie Organizatora oraz Zlecającego.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.