Regulamin korzystania z serwisu Styl.fm

I WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu www.styl.fm. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zmianami).
 2. Operatorem serwisu jest Digital Avenue sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, przy Placu Dąbrowskiego 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000786218, wysokość kapitału zakładowego 60 000 PLN, posiadająca NIP 527-289-32-85, REGON 383354600.
 3. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określa on prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu prowadzącego Serwis.
 4. Użytkownik w chwili rejestracji zapoznaje się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnie, w Serwisie  - Operator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Styl.fm – serwis internetowy, którego właścicielem jest firma Digital Avenue sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, przy Placu Dąbrowskiego 1, Styl.fm jest nazywany w dalszej części regulaminu również Serwisem lub serwisem.

Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie internetowym www.styl.fm.

Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Styl.fm może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Profil – miejsce w serwisie Styl.fm, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

Nazwa Profilu/Loginu – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Styl.fm. Login nie może zawierać cyfr i znaków sugerujących dane kontaktowe.

Głos – ocena w skali od 1 do 10, wystawiona Użytkownikowi poprzez innego Użytkownika.

Komentarz – pisemne wyrażenie opinii na temat zamieszczanych Zdjęć Użytkownika wystawione poprzez innego Użytkownika Serwisu.

Wpis – pisemne wyrażenie poglądów i opinii oraz wymiana informacji, głosów dyskusji pomiędzy Użytkownikami, na forum internetowym serwisu Styl.fm, na dowolnie wybrany temat.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dostęp do serwisu Styl.fm jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
 2. Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet, przy czym niezarejestrowany użytkownik może korzystać wyłącznie z oferowanych usług nie wymagających logowania.
 3. Dostęp do treści i funkcjonalności serwisu wymagających logowania uzyskuje Użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www serwisu. Rejestracja oprócz konieczności podania otrzymanego klucza rejestracyjnego, wymaga także podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz działającego adresu poczty elektronicznej e-mail. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne dla rejestracji w serwisie. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
 4. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Styl.fm zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu; przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w serwisie. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez "zaznaczenie" umieszczonej w serwisie klauzuli zgody;
  3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
 5. Użytkownik rejestrując się w serwisie ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez DIGITAL AVENUE oraz partnerów biznesowych  DIGITAL AVENUE. Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Serwisie. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez "zaznaczenie" umieszczonej w Serwisie formuły o treści: " Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail informacji reklamowych, handlowych, od Digital Avenue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jej partnerów biznesowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną." Dla skutecznego wyrażenia przedmiotowej zgody wymagane jest potwierdzenie tożsamości udzielającego zgody przez aktywowanie linku rejestracyjnego po jej udzieleniu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym. Bez wyrażonej zgody Konto w systemie nie może być aktywne, jednakże użytkownik sieci Internet może bez ograniczeń korzystać z sekcji Serwisu nie wymagających logowania. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest poprzez usunięcie Konta z Serwisu lub poprzez stosowny link zamieszczony w każdej wiadomości wysłanej na zlecenie DIGITAL AVENUE wraz z pouczeniem lub w każdy inny sposób wskazany w punkcie 5.7. Regulaminu. Użytkownik po zalogowaniu się może wybrać opcje usunięcia Konta. Dane o Koncie usuwane są bezpowrotnie z systemu.
 6. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania z części serwisu wymagających logowania.
 7. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkownika, odpowiednio:
  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, cześć i inne prawa osobiste,
  2. naruszanie praw autorskich innych osób (publikacja treści bez zgody tych osób, lub też bez oznaczenia źródła oraz nazwy autora publikowanych materiałów),
  3. promowania innych stron internetowych,
  4. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie
  5. łamanie ogólnie przyjętych zasad etykiety,
  6. wielokrotne umieszczanie identycznych zdjęć z już istniejącymi,
  7. używanie programów generujących zapytania do serwerów Styl.fm. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątkiem są programy używające oficjalnego API serwisu Styl.fm.
 8. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów w zakresie umożliwiającym ich publikację w Serwisie. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik, który zamieścił dane zdjęcie. Postanowienia niniejszego ust. 8 znajdują odpowiednie zastosowanie do artystycznego wykonania utrwalonego na filmie zamieszczonym przez Użytkownika w Serwisie. Digital Avenue nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia i filmy zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 10. Za niestosowanie się do postanowień Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części funkcjonalności Serwisu.
 11. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują zastosowania się do postanowień Regulaminu Operator może zablokować na stałe Konto Użytkownika.
 12. Jeżeli Użytkownik posiada kilka Kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego Konta.
 13. Operator może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika, które nie spełniają postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
 14. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu Styl.fm:
  1. nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi Użytkownikami,
  2. umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi Użytkownikami serwisu,
  3. wyrażania swoich opinii na forach,
  4. tworzenia grup tematycznych,
  5. odbierania i wysyłania bieżących wiadomości,
  6. dzielenia się z innymi Użytkownikami informacjami na różne tematy poruszane w serwisie styl.fm,
  7. oddawania głosów oceniających zdjęcia innych Użytkowników,
  8. polecania innym Użytkownikom wybranych przez siebie serwisów oraz stron www.

III Odpowiedzialność administratora Styl.fm

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług przy czym Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, awariami spowodowanymi wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, a także niezabezpieczenia oprogramowania komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich, nieprawidłowego użytkowania Serwisu, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oraz udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swoich danych dostępu do Konta i wynikające z tego skutki.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu, lecz prywatnymi poglądami i opiniami Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Administratora.
 7. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, niezgodnych z obyczajami, naruszających godność innych osób, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

IV Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Serwisu mogą być składane przez Użytkowników w formie e-mail na adres [email protected] lub w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Administratora (Digital Avenue sp. z o.o. 00-895 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 1) z dopiskiem "reklamacja. styl.fm".
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy, oraz informację jak skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą taką samą jaką zgłaszał reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika w przedmiocie reklamacji jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. W przypadku sporów, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń (postępowanie przedmiotowe ma charakter dobrowolny, odbywa się za zgodą obu stron umowy): 
  • możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
  • wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  • zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów; a także:
  • skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE.

Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów

V Dane osobowe, ochrona danych

 1. Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.
 2. DIGITAL AVENUE zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników. DIGITAL AVENUE stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe  Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("Rozporządzenie").
 4. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do świadczenia na rzecz zarejestrowanych Użytkowników usługi prowadzenia Konta oraz w zależności od udzielonych przez Użytkowników zgód fakultatywnych na przetwarzanie ich danych - w celu stosownie do formuły zgody tj. w celu marketingowym DIGITAL AVENUE oraz partnerów biznesowych DIGITAL AVENUE - przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji reklamowych/handlowych. W przypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci, samej wysyłki dokonuje DIGITAL AVENUE i reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DIGITAL AVENUE (zdefiniowany w punkcie 2 Wstępu). Administrator może powierzyć dane osobowe podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora do czasu odwołania przez tą osobę udzielonej zgody lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.
 7. Administrator informuje, że udzielone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie w dowolny sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli osoby, w tym w szczególności: pisemnie na adres: Digital Avenue sp. z o.o. 00-895 Warszawa, Plac Dąbrowskiego 1,  lub wiadomością e-mail (kierowaną na adres e-mail: [email protected]) lub poprzez skorzystanie z udostępnionego w tym celu linka w wiadomości marketingowej.
 8. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do cofnięcia zgody jak wyżej w punkcie  7 powyżej oraz prawo do:
  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego; (Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu)
  • przenoszenia danych.

VI Zmiany regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 4. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają  nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik Serwisu nie wypowie umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez usunięcie Konta z Serwisu lub skierowanie do Operatora oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie przewidzianym dla składania reklamacji.

VII Polityka cookies

 1. Digital Avenue sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Placu Dąbrowskiego 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282571 (NIP 897-172-94-52), jako właściciel i administrator serwisu www.styl.fm (dalej w treści niniejszej polityki zwanego „Serwis”) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”), Gemius (badanie ruchu na stronie) oraz spółki zlecające Stroer Digital Operations realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Strona Serwisu została zoptymalizowana pod kątem przeglądarek Internet Explorer wersja 10 (możliwość pobrania ze strony: www.microsoft.com), Mozilla Firefox wersja 60 (możliwość pobrania ze strony: www.mozilla-europe.org), Opera wersja 52 (możliwość pobrania ze strony: www.opera.com), Google Chrome wersja 67 (możliwość pobrania ze strony www.google.com/chrome).
 2. Minimalna rekomendowana rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1000 pikseli (lub wyższa).
 3. Pełna funkcjonalność strony Serwisu jest dostępna po włączeniu cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika, uruchomieniu JavaScript oraz zainstalowaniu wtyczki Flash Player. Informację o plikach cookies prezentuje punkt VII Regulaminu.
 4. W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem : https://styl.fm/newsy/regulamin

Data publikacji: 25 maja 2018