Quantcast

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

Reklama

I.             Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem konkursu dla młodych projektantów pod hasłem: “VIVA ALTA ROMA", zwanego dalej Konkursem, są:

a) VIAMODA INDUSTRIAL Szkoła Wyższa w Warszawie (Organizator Wykonawczy) z siedzibą przy ul. Paca 37, 04-386 Warszawa. Więcej informacji o organizatorze na stronach: www.vmi.edu.pl, http://www.facebook.com/viamodaindustrial,

b) Natasha Pavluchenko Design, . Natasha Pavluchenko - projektantka oraz wykładowczyni VIAMODA INDUSTRIAL  Więcej informacji o organizatorze na stronach: http://www.natashapavluchenko.pl/, WWW.facebook.pl/pavluchenkon

1.2. Konkurs trwa od 23 MAJ 2013 r. do 20 CZERWIEC 2013 r. do godziny 12.00. Jury konkursowe zbierze się 20 czerwca 2013r. w celu wyłonienia osób, którym zostaną przyznane nagrody.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

1.5. Konkurs jest samodzielną przedsięwzięciem Organizatorów promującym i prezentującym możliwości twórcze młodych projektantów.

II. Uczestnicy konkursu

2.1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, które w dniu przystąpienia do Konkursu spełniają łącznie następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia;

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych projektantów - w tym także: amatorów, uczniów, studentów lub absolwentów szkół i kursów projektowania ubioru. W konkursie mogą uczestniczyć także osoby zajmujące się zawodowo (profesjonalnie) projektowaniem ubiorów.

2.3. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem jest całkowicie dobrowolne.

III. Czas trwania konkursu

3.1. Konkurs rozpoczyna się od 23 MAJ 2013 r. do 20 CZERWIEC 2013 r. do godziny 12.00 włącznie.

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie

4.1. Prace konkursowe mogą być zgłaszane w jednej kategorii: projekt kreacji inspirowanej rzymskim street fashion.

4.2. Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie rysunku żurnalowego odpowiadającego wymogom określonym w niniejszym Regulaminie.

4.3. Konkursowy rysunek żurnalowy powinien być przygotowany w kolorystyce zaczerpniętej z tendencji kolorystycznych pantonów kolorystycznych wiosna/lato 2014. Prace konkursowe wykonane w formie jednokolorowych szkiców nie będą przyjmowane. Projekt winien być przygotowany w formie odręcznego rysunku żurnalowego.

4.4. Uczestnik może przesłać wyłącznie projekt, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie.

4.5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) przesłanie we właściwym terminie projektu kreacji męskiej lub damskiej odpowiadającej wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, wraz z pełnym opisem pracy (kreacji) oraz krótkim CV twórcy (projektanta) pocztą elektroniczną na adres: konkurs@vmi.edu.pl. Przez opis pracy rozumie się pisemne omówienie elementów kolekcji: ich wyglądu/wykroju, kolorystyki, rekomendowanych materiałów do wykorzystania oraz wiodącą koncepcję, zgodnie z którą wykonano kolekcję.

4.6. Praca konkursowa powinna zostać przesłana w formie załącznika/ów do emaila przysłanego na adres: konkurs@vmi.edu.pl. Praca powinna mieć format pliku/ów JPEG o rozdzielczości 300 DPI RGB, rozmiar 800/600 (np. skan, grafika, fotografia itp.). Przyjmowane są prace do 7 MB.

4.7. Oryginał pracy konkursowej powinien zostać wysłany do dnia 17.06.2012 (liczy się data stempla)na adres Via Moda Industrial, ul. Paca 37, 04-386 , Warszawa.

4.8. Prace (skany) powinny zostać przesłane w następującym terminie (co oznacza, że muszą wpłynąć na adres konkursu administrowany przez Organizatora Wykonawczego nie później niż): do 20 czerwca 2013 r. do godz. 12.

4.8.Zgłoszenia niekompletne, nie zawierające pracy odpowiadającej wymogom przewidzianym w niniejszym Regulaminie oraz opóźnione, nie będą uwzględniane w konkursie.

4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego, lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych od niego takich jak m.in. nieprawidłowe działania łącz internetowych lub systemu informatycznego uczestnika.

4.10. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje będące następstwem niedostosowania się uczestnika niniejszego Regulaminu nie zostaną rozpatrzone w postępowaniu reklamacyjnym. Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu. W tym na rozpowszechnienie imienia i nazwiska w związku z konkursem, jego promocją i wystawami pokonkursowymi, rozpowszechnianie nadesłanych na konkurs prac (co dotyczy także ich wizualizacji, prototypów lub działających modeli) dla celów promocji konkursu, a także na ich wystawianie na wystawach pokonkursowych oraz reprodukcję i rozpowszechnienie w czasopismach patronów medialnych konkursu, rozpowszechnianie oraz wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocji marki VIAMODA INDUSTRIAL.

V. Nagrody w Konkursie

5.1. Nagrodą w Konkursie jest pokrycie przez Organizatora kosztów transportu oraz noclegu Laureata w trakcie lipcowej edycji Alta Roma Alta Moda w Rzymie (6 – 10 LIPCA 2013).

5.2. Szczegóły dotyczące wyjazdu Laureat otrzyma osobiście po ogłoszeniu wyników.

5.2. Nagroda w konkursie zostanie wydana zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

VI. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

6.1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie 3-osobowe Jury konkursowe, w skład którego wchodzą specjaliści ze świata mody i są to:

- dr inż. Marzanna Lesiakowska-Jabłońska,

- Natasha Pavluchenko,

- Dorota Wróblewska.

a) Członkowie jury wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. Jury ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu postępującego nieuczciwie oraz niezgodnie z Regulaminem.

6.2. Przy wyborze najlepszych projektów kolekcji Jury będzie się kierować następującymi kryteriami:

a) oryginalność

b) inwencja twórcza

c) nietypowość pomysłów i zastosowanych rozwiązań

d) spójność kolekcji

e) możliwość wyprodukowania zaprojektowanego ubrania

f) rozwiązania kolorystyczne i wzornicze

6.3. Jury będzie oceniać nadesłane projekty konkursowe w dniu 20 czerwca 2013 r.

6.4. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół, w którym m.in. wymienieni zostaną laureaci konkursu wraz ze wskazaniem przyznanej im nagrody. Protokół będzie dostępny do wglądu dla Uczestników w siedzibie Organizatora.

6.5. Werdykt Jury jest nieodwołalny i niepodważalny.

6.6. Zwycięzcy nagród w konkursie nie przysługuje prawo zamiany wygranych na ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody.

6.7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

VII. Sposób ogłaszania wyników Konkursu i realizacji nagród

7.1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.vmi.edu.pl oraz na profilu VIAMODA INDUSTRIAL Szkoła Wyższa w Warszawie prowadzonym na portalu społecznościowym - Facebook w terminie do 3 dni roboczych od dnia wyłonienia laureatów przez Jury. Laureaci Konkursu zostaną ponadto o tym fakcie powiadomieni indywidualnie (listem email lub telefonicznie).

7.2. Nagrodzone prace (projekty kolekcji) będą prezentowane na stronie www.vmi.edu.pl oraz na profilu VIAMODA INDUSTRIAL Szkoła Wyższa w Warszawie prowadzonym na portalu społecznościowym - Facebook.

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w tym leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika.

VIII. Przeniesienie praw autorskich

8.1. Prawa autorskie do zwycięskich kolekcji, tj. laureatów, przechodzą w całości na Organizatora Konkursu. Organizator nabywa praw z chwilą rozstrzygnięcia konkursu tj. 20 czerwca 2013 r., na wszystkich polach eksploatacji takich jak:

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy projektu, jego realizacji lub jego poszczególnych elementów,

b) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy projektu, jego realizacji lub jego poszczególnych elementów,

c) użyczanie i najem egzemplarzy projektu, jego realizacji lub jego poszczególnych elementów.

d) publiczne wystawienie projektu, jego realizacji lub jego poszczególnych elementów, a w tym publikacji na stronach internetowych www.vmi.edu.pl,

e) zwielokrotniania projektu przy zastosowaniu urządzeń odtwarzająco przegrywających , technik drukarskich i komputerowych,

f) wprowadzania do pamięci komputera.

8.2. Nagrody konkursowe, o których mowa w punkcie 5.1, stanowi całość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora Wykonawczego.

8.3. Laureatowi konkursu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora. Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie za wyprodukowanie, bezpłatną dystrybucję lub sprzedaż, zrealizowane przez Organizatora Konkursu.

IX. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Reklamacje co do przebiegu konkursu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania nagród) mogą być zgłaszane pisemnie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursy na stronie www.vmi.edu.pl i portalu społecznościowym, i winny być przysyłane na adres: VIAMODA INDUSTRIAL Szkoła Wyższa w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na powyższy adres.

9.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom konkursu.

9.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

9.4. Reklamacje rozpatrywane są przez dwóch członków jury, w tym przewodniczącego składu jurorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

9.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

Reklama
Reklama