Regulamin Konkursu "Majowe Rozdanie Kosmetyczne"

Użytym w treści niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. Organizator” – spółka pod firmą Digital Avenue Sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Warszawie, 00-895 Warszawa, ul. Biała 4, lok. 34C/34D.

 2. Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

 3. Konkurs” lub zamiennie "Rozdanie" – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Majowe Rozdanie Kosmetyczne”, organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

 4. Instagram” – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć pod domeną https://instagram.com/, połączony z aplikacją o tej samej nazwie.
 5. "Profil osobisty" – profil Uczestnika w serwisie Instagram.com, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem Instagramu.

 6. Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, Instagram, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w § 4 Regulaminu.

 7. Praca Konkursowa” – przedmiot Konkursu - komentarz tekstowy Uczestnika określony w § 5 Regulaminu, spełniający kryteria kwalifikacji do udziału w Konkursie, wskazane w § 5 Regulaminu, którego ocena przez Komisję Konkursową prowadzi do wyłonienia Laureatów Nagrody.

 8. Nagroda” przewidziane w Konkursie Nagrody, opisane w § 7 Regulaminu.

 9. Laureat” – zwycięzca Konkursu.

 10. Komisja Konkursowa" - powołana przez Organizatora komisja konkursowa, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu i wyłaniająca Laureatów.

 11. Gospodarstwo domowe” – zespół osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zamieszkujących, choćby czasowo, pod tym samym adresem.

 12. "Rozporządzenie" lub zamiennie "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym w biogramie profilu marki styl.fm w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/styl.fm_magazyn/?hl=pl) oraz na stronie internetowej pod domeną styl.fm. Treść Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego. Ponadto, Regulamin może zostać przesłany przez Organizatora zainteresowanemu pocztą, na pisemną prośbę wnioskodawcy skierowaną do Organizatora (00-895 Warszawa, ul. Biała 4, lok. 34C/34D/) wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości umożliwiającej przesłanie Regulaminu.

 2. Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu, Instagramu przy czym Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z Instagramem. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisowi Instagram. Dane, które są udostępniane, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w § 9 Regulaminu. Instagram stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym Instagram nie ponosi odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem lub nieprzeprowadzeniem Konkursu. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika, który skieruje przeciwko Instagram roszczenie związane z Konkursem.

 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

 4. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności zamieszczane na profilu styl.fm w Instagram mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika oraz Organizatora określa Regulamin.

 5. Celem Konkursu jest promocja styl.fm oraz umożliwienie zdobycia Nagród przyrzeczonych w Konkursie.

 6. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 6 Regulaminu.

 7. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2.

Zasady ogólne, obszar

 1. Konkurs jest skierowany do użytkowników Serwisu, spełniających kryteria udziału w Konkursie, opisane w § 4 Regulaminu.

 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej.

 3. Każdy z Uczestników Konkursu może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, dokonać zgłoszenia w Konkursie więcej niż jednej Pracy Konkursowej przy czym Nagrody nie podlegają kumulacji w ramach Gospodarstwa domowego. Jeżeli ujawniony zostanie przypadek kumulacji Nagród w ramach danego Gospodarstwa domowego, Nagrody wykraczające poza limit wskazany w niniejszym ust. 3 Organizator w uzgodnieniu z Komisją Konkursową może przyznać innym Uczestnikom. W przypadku opisanym w niniejszym ust. 3 Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi z danego Gospodarstwa domowego, którego Praca Konkursowa została wyżej oceniona przez Komisję Konkursową.

 4. Uczestnik może poinformować Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. Rezygnacja może zostać złożona w dowolny sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli Uczestnika, w tym w szczególności: pisemnie, wiadomością e-mail lub za pośrednictwem komunikatora w Instagram. Rezygnacja zgłoszona po wyłonieniu Laureatów (w przypadku gdy rezygnacja pochodzi od Laureata) jest jednoznaczna z rezygnacją z uprawnienia do Nagrody.

§ 3.

Termin

 1. Konkurs odbywa się w okresie od 13 maja 2019 roku (od momentu publikacji posta konkursowego w Instagramie) do 17 maja 2019 roku godz. 23.59.59.

 2. W Konkursie biorą udział Prace Konkursowe opublikowane na Instagramie, w sposób wskazany w § 5 Regulaminu, w okresie opisanym w ust. 1 powyżej.

 3. Wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureatów nastąpi w terminie do 22 maja 2019r.

 4. Ogłoszenie wyników Konkursu (Laureatów) nastąpi w terminie opisanym w ust. 3 powyżej, w formie komentarza na Profilu osobistym wyłonionego Laureata lub w prywatnej wiadomości przesłanej w Instagram (w przypadku gdy ustawienia prywatności Profilu osobistego Laureata umożliwiają przesłanie przedmiotowej wiadomości).

§ 4.

Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią postanowień ust. 4 poniżej.

 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna - będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

  1. ukończyła 16 rok życia (przy czym w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej Organizator wymaga, by każda czynność osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej konieczna do udziału w Konkursie (w tym zgłoszenie) była dokonana za wiedzą i zgodą opiekuna prawnego; spełnienie przedmiotowego wymogu będzie weryfikowane na etapie wydawania Nagrody);

  2. posiada dostęp do Internetu, Instagramu i Profil osobisty;

  3. posiada adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie.

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

§ 5.

Zgłoszenie udziału w Konkursie/ Praca Konkursowa

 1. Zainteresowany, celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, ma za zadanie spełnić (łącznie) następujące warunki:

  1. wykonać Pracę Konkursową opisaną w ust. 2 poniżej; oraz:

  2. dokonać zgłoszenia Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie przez jej opublikowanie przez Uczestnika - w terminie opisanym w § 3 ust. 1 Regulaminu – na profilu Styl.fm_magazyn w serwisie Instagram

 1. Zgodnie z założeniami Praca Konkursowa stanowić powinna komentarz tekstowy umieszczony pod zdjęciem konkursowym na profilu Styl.fm_magazyn w serwisie Instagram przez Uczestnika, odpowiadający na dwa pytania: 1. Jakie wiodące trendy modowe odnajdujesz na zdjęciu numer 23 w galerii dołączonej do artykułu pt. Modne kostiumy kąpielowe - stylowe propozycje dla każdego typu sylwetki” zamieszczonego na portalu Styl.fm w zakładce moda-trendy (wystarczy podać jeden z trendów) 2. Jaki kostium kąpielowy byłby idealnym wyborem na nadchodzące lato i dlaczego? Warunkiem pełnego wykonania Pracy Konkursowej jest udzielenie właściwej odpowiedzi na obydwa pytania konkursowe.

 2. Praca Konkursowa zgłoszona do udziału w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (§ 3 ust. 1 - 2 Regulaminu) uczestniczy w Konkursie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.

 1. Zabronione jest zgłaszanie do udziału w Konkursie Prac Konkursowych zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe oraz dane osobowe lub dobra osobiste osób trzecich a także niezgodnych z regulaminem Instagram. Naruszenie postanowień ustępu poprzedzającego skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.

 2. Zgłoszenie Pracy Konkursowej przez Uczestnika oznacza udzielenie Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotowej Pracy Konkursowej przez Organizatora, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych oraz bez odpłatności w związku z informacjami o Konkursie na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności rozpowszechnianie na profilu na Instagramie Styl.fm_magazyn wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie w sieci Internet, a także wykorzystanie w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań. Organizator jest uprawniony do publikacji zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie Prac Konkursowych w myśl postanowień zdania poprzedzającego.

 3. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody - praw autorskich do nagrodzonej w Konkursie Pracy Konkursowej bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Laureat) przenosi na Organizatora wszelkie prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.

 4. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia danej Pracy Konkursowej.

§ 6.

Tryb wyłonienia Laureatów Nagród

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych Prac Konkursowych w okresie trwania Konkursu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu (§ 5 Regulaminu) Komisja Konkursowa wyłoni w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 Regulaminu 3 (troje) Laureatów Konkursu uprawnionych do otrzymania Nagrody. Dokonując wyboru Laureatów Komisja decyduje jednocześnie o miejscu przyznanym danemu Laureatowi w Konkursie.

 2. Komisja Konkursowa wybierze Laureatów dokonując ocen Prac Konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość, walory artystyczne, poprawność odpowiedzi.

 3. W przypadku, gdy do udziału w Konkursie zostanie zgłoszonych mniej Prac Konkursowych spełniających kryteria opisane w § 5 Regulaminu niż ilość oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora przy czym Organizator w uzgodnieniu z Komisją Konkursową może te Nagrody przyznać innym Uczestnikom.

 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 7.

Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano 3 (trzy) Nagrody (po jednej Nagrodzie dla każdego z trzech Laureatów) w postaci, odpowiednio:

a) dla Laureata I-go miejsca w Konkursie – zestaw kosmetyków: Bioderma Hydrabio Perfecteur SPF 30 - krem nawilżający, wygładzający i rozświetlający skórę, Bioderma Hydrabio Gel-Creme - krem nawilżający o lekkiej konsystencji, Bioderma Hydrabio Serum - skoncentrowane serum intensywnie nawilżające

b) dla Laureata II-go miejsca w Konkursie - zestaw kosmetyków: Bioderma Photoderm Apres-soleil SOS - kojąca mgiełka intensywnie łagodząca skórę po oparzeniach słonecznych, Bioderma Cicabio Pommade - odbudowująco-łagodzący preparat ochronny, Bioderma Sebium Pore Refiner - korygujący preparat zwężający pory

 1. dla Laureata III-go miejsca w Konkursie - zestaw kosmetyków: Bioderma Photoderm Apres-soleil SOS - kojąca mgiełka intensywnie łagodząca skórę po oparzeniach słonecznych, Bioderma Cicabio Pommade - odbudowująco-łagodzący preparat ochronny, Bioderma Sebium Pore Refiner - korygujący preparat zwężający pory

 1. Nagrody nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych – zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 (w zw. z pkt 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 200, ze zm.).

 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

 3. Nagrody wydaje Organizator.

§ 8.

Wydanie Nagrody

  1. Laureat otrzyma powiadomienie o wygranej w wiadomości prywatnej (w przypadku gdy ustawienia prywatności Profilu osobistego Laureata umożliwiają przesłanie przedmiotowej wiadomości) wraz z wnioskiem o przesłanie przez Laureata na zwrotny adres e-mail Organizatora - w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty powiadomienia (tj. do 25 maja 2019r.) - imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostarczenia Nagrody i oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w konkursie „Majowe Rozdanie Kosmetyczne” przez administratora danych osobowych – Digital Avenue S.A., z siedzibą w Warszawie. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych, sprostowania moich danych, żądania usunięcia moich danych lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania moich danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego"

Podanie danych i złożenie oświadczenia, zgodnie z treścią postanowień zdania poprzedzającego, jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania Nagrody. W przypadku Laureata niepełnoletniego oświadczenie winno być potwierdzone przez opiekuna prawnego Laureata.

  1. Bezskuteczny upływ terminu opisanego w ust. 1 powyżej skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody przez Laureata. W takim przypadku Nagroda niewydana ulega przepadkowi na rzecz Organizatora przy czym Organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową może postanowić o wyłonieniu kolejnego Laureata.

  2. Nagrody wydaje Organizator, który wydając Nagrody może działać za pośrednictwem podwykonawców.

  3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane przesyłką pocztową lub kurierską na adres Laureata podany przez niego zgodnie z ust. 1 powyżej, w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez Laureata informacji w myśl postanowienia ust. 1.

  4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata błędnych danych adresowych oraz nieodebranie przesyłki właściwie zaadresowanej (tzn. wedle podanych przez Laureata danych). Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

  6. Nagrody wydawane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.

Dane osobowe

 1. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, Laureat uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie - zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 Regulaminu - podać dane osobowe wymagane celem wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody. W celu wzięcia udziału w Konkursie, mogą być przetwarzane także dane Uczestników podane przez Uczestnika w serwisie Instagram. Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych w zdaniu poprzednim danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie „Majowe Rozdanie Kosmetyczne” przez administratora danych osobowych – Digital Avenue S.A.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000).

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Digital Avenue Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-895 Warszawa, ul. Biała 4 lok. 34C/34D.

 6. Organizator może powierzyć podwykonawcom przetwarzanie danych w zakresie (celu) koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród, rozpatrzenia reklamacji.

 7. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

 8. Administrator informuje, że dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 9. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:

 • dostępu do danych;

 • sprostowania danych;

 • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

 • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • przenoszenia danych

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Uczestnik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl.

§ 10.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Zainteresowanych w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (Digital Avenue Sp. z o. o., 00-895 Warszawa, ul. Biała 4 lok. 34C/34D ) przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, z dopiskiem: „Majowe Rozdanie Kosmetyczne”.

 2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.

 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.

 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym.

 6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 7. Ewentualnie inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu mogą być kierowane również drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: redakcja@styl.fm.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w serwisie Instagram (biogram styl.fm) a także w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod domeną styl.fm.

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 3. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.