Nie tylko 75B - konkurs

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu pt. „Nie tylko 75B!”, zwanego dalej „Konkursem” jest Spółka Digital Avenue S.A. Z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nalewki 8/44 zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000282571. Wysokość kapitału zakładowego: 1 074 213,40 zwana dalej „Organizatorem”.

Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.styl.fm, zwanym dalej „Serwisem”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od od 02.12.2011 do 11.12.2011roku na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Digital Avenue S.A. i ich rodziny (krewni i powinowaci do drugiego stopnia). Spełnienie powyższego warunku zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.

Zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do nagrody tylko raz w ciągu trwania konkursu. Dotyczy to osób przebywających pod tym samym adresem co zwycięzca. Jeżeli zwycięzca (bądź jego rodzina) wygra drugi raz, zwycięzcą zostaje uczestnik, którego wynik został zarejestrowany jako drugi w konkursie.

W przypadku uczestnictwa w konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust.2 i 3, osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby zarejestrowane i posiadające indywidualne konto na stronie www.styl.fm.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 02.12.2011 do 11.12.2011 roku przesłać przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@styl.fm Waszą historię dobierania idealnego biustonosza, zwany dalej Zgłoszeniem.

Pod ocenę będą brane tylko Zgłoszenia zatytułowane: "Nie tylko 75B", zawierające minimum 500 znaków oraz nazwę użytkownika pod, którą zarejestrowana jest dana osoba w Serwisie.

Zgłoszenie należy wysłać z adresu e-mail, na który została dana osoba zarejestrowana w Serwisie.

Nazwa użytkownika i adres e-mail, z którego wysłano Zgłoszenie muszą być zgodne z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym Serwisu.

Osoby nieposiadające konta w serwisie Styl.fm powinny je wcześniej utworzyć poprzez panel do rejestracji.

Jeden uczestnik Konkursu może wysłać tylko 1 sposób albo 1 zdjęcie, o których mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych profili.

Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie Zgłoszenia podczas publikacji wyników konkursu.

3. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

Laureaci w Konkursie zostaną wyłonieni przez jury. Wybór obowiązuje tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu jako autorzy najciekawszych prac konkursowych.

W skład jury wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora.

Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 17.12.2011 r Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego przy rejestracji z § 3 ustęp 7 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest odpowiedzieć na maila w ciągu 5 dni od powiadomienia, by otrzymać informacje niezbędne do odebrania nagrody przewidzianej niniejszym Regulaminem. Realizacja nagród leży po stronie Organizatora.

Nagrodami w konkursie jest w sumie 5 biustonoszy Comexim i publikacja opisanych sposobów lub zdjęć na łamach Styl.fm

Nagrody w Konkursie opisane w zdaniu poprzedzającym nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych – zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm )”

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 5 dni od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Digital Avenue S.A. ul. Nalewki 8/44, 00-158 Warszawa, z dopiskiem „Makijaż Andrzejkowy” w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia Laureata – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Digital Avenue.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.