Czy feromony działają? Przeczytaj recenzję i wygraj flakon markowych feromonów!

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu pt. „Feromony-konkurs”, zwanego dalej „Konkursem” jest Spółka Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 5/131 00-195 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000282571,wysokość kapitału zakładowego:  1.271.002,70 PLN zwana dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.styl.fm, zwanym dalej "Serwisem".
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 11 grudnia 2014 roku do 11 stycznia 2015 roku – termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie – na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej "Regulamin").
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Digital Avenue S.A. i ich rodziny (krewni i powinowaci do drugiego stopnia).
5. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w ust.4 powyżej , osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie (punkt 1.3. Regulaminu) tj. w terminie od 11 grudnia 2014 do 11 stycznia 2015 przesłać na adres konkursy@styl.fm odpowiedź na pytanie: "Jaki produkt z oferty Feromony.pl zdobył nagrodę Laur Konsumenta i dlaczego to właśnie ja powinnam go otrzymać? ".

8. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do uczestnictwa w Konkursie 1 odpowiedź, o czym mowa w punkcie 2.5 – 2.6. ) powyżej.

9. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie Zgłoszenia (pracy konkursowej) podczas publikacji wyników konkursu.

3. NAGRODA W KONKURSIE

1. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę: dla 1 laureata Konkursu, wyłonionego przez jury (punkt 4 Regulaminu) nagroda w postaci: flakonu feromonów BTB.

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez jury złożone z członków Redakcji. Jury dokonuje  wyboru laureata tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 1 i 2 Regulaminu.

6. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy w ciągu 48 godzin od powiadomienia jego prawo do nagrody wygasa a nagroda ulega przepadkowi na rzecz Organizatora

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail lub innych danych, na który to adres e-mail zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

10. Nagroda rzeczowa w Konkursie zostanie wysłana w terminie do dnia 28 stycznia 2015 roku.

11.  Nagroda rzeczowa wysyłana będzie wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagrody poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Digital Avenue S.A. ul. Słomińskiego 5/131, 00-195 Warszawa, z dopiskiem "Feromony-konkurs" w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia Laureatów – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą uwzględniane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Digital Avenue.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo.